НАЧАЛО
ЗА НАС
УСЛУГИ
ЕКИП
КОНТАКТИ
ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ
ПЛУВНИ ПОСОБИЯ

Момичето на УниКо

romanian Romanian
English English
Russian Russian
Germany Deutsch
Francais Français
Spain Spain
Italian Italian
Turkey Turkey

Скъпи клиенти

Корпоративни уроци

Счетоводни изобретения

Календарна история


 

УниКО ООД - Русе, ЕИК 117 068 163

Адрес: гр. Русе, ул. Шести септември № 30

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА СТАНДАРТНИ АБОНАМЕНТНИ СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ

I. ОБЩА ЧАСТ

С настоящите общи условия се уреждат условията и реда за предоставяне на  счетоводни услуги. С договора ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛHИТЕЛЯТ приема да извършва стандартни счетоводни услуги. Договорът е писмено потвърждение на общите условия и с него се определят  правата, задълженията и отговорностите на страните по договора и се осигурява:
 1. Равнопоставеност между ВЪЗЛОЖИТЕЛ и ИЗПЪЛНИТЕЛ
 2. Яснота на приетите договорни условия
 3. Справедливост и сигурност на услугите.
 4. Опазване на предоставените лични данни.

 II. ВИД НА СТАНДАРТНИ СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ

 Стандартните счетоводни услуги включват:
 1. Изготвяне на счетоводни регистри на база предоставени за обработка документи.
 2. Изпълняване роля на главен счетоводител, съгласно Закона за счетоводството.
 3. Попълване и подаване на декларации в посочените по-долу закони след:
 1. ОБРАБОТКА НА ДОКУМЕНТИ, съгласно Закон за счетоводството и приложимите счетоводни стандарти/оборотни ведомости/;
 2. ОБРАБОТКА НА ДОКУМЕНТИ, съгласно Закон за Данък Добавената Стойност /изготвяне месечни справки-декларации, вкл. VIES/;
 3. ОБРАБОТКА НА ДОКУМЕНТИ, съгласно Кодекс на Труда /трудови договори, досиета, ведомости за възнаграждения, декларации/;
 4. ОБРАБОТКА НА ДОКУМЕНТИ, съгласно Кодекс за Социалното Осигуряване и Закон за Здравното Осигуряване /болнични листи, декларации/;
 5. ОБРАБОТКА НА ДОКУМЕНТИ, съгласно Закон за Корпоративното Подоходно Облагане в т.ч. изчисляване на доставната стойност на продаваните стоки или влаганите материали и складови наличности;
 6. ОБРАБОТКА НА ДОКУМЕНТИ, съгласно Закон за Местните Данъци и Такси /изготвяне на декларации, ако са предоставени технически данни/;
 7. ОБРАБОТКА НА ДОКУМЕНТИ, съгласно Закон за Статистиката /год.финансови отчети/;
 8. ОБРАБОТКА НА ДОКУМЕНТИ, съгласно Закон за Статистиката на вътрешнообщностната търговия със стоки /Интрастат декларации/;
 9. ОБРАБОТКА НА ДОКУМЕНТИ, съгласно Валутен Закон /предоставяне на статистическа информация за платежния баланс на Република България/;
 10. ОБРАБОТКА НА ДОКУМЕНТИ, съгласно Закон за защита на личните данни;
 11. ИЗГОТВЯНЕ НА ДОКУМЕНТИ ЗА ДАНЪЧНИ и ОСИГУРИТЕЛНИ ПЛАЩАНИЯ /платежни нареждания/.

III. СКЛЮЧВАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

 1. Договорът се сключва след като ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ бъде запознат с настоящите общи условия и с подписа си в договора ги приема, така че сключеният договор да отразява в пълнота и цялост разбирателството и споразуменията, постигнати между страните по отношение на съдържащите се в него договорености.
 1. Договорът влиза в сила от датата на неговото подписване за определен срок.
 1. Договорът се прекратява:
а/ по взаимно съгласие между страните;
б/ с изтичане срока на договора;
в/ с тримесечно писмено предизвестие;
г/ в следните случаи:
ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да прекрати в тримесечен срок от сключването с писмено предизвестие от 30 дни ако:
- възложителят не е предоставил в достатъчна степен информация за бъдещата дейност на фирмата, както и факти, и обстоятелства, относно бъдещата дейност;
- се установи, че възложителя има задължения в особено големи размери (над 12 хиляди) към НАП, НОИ, ЧСИ и прецени, че същият няма да е в състояние да заплаща договорената месечна цена на счетоводните услуги;
- възложителя не окаже уговорено съдействие, след като бъде писмено предупреден;
-  възложителя не плати ДВЕ месечни възнаграждения за счетоводни услуги;
-  възложителя системно не заплаща данъчни и осигурителни задължения;
- липсва всякакъв контакт с възложителя в интервал /срок/ повече от 6 месеца.
 1. В случай, че изпълнението на договора стане невъзможно поради непреодолима сила, всяка страна може да поиска прекратяването му.
 1. При прекратяване действието на договора и след приключване на възникналите парични задължения по този договор, след поискване от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, ИЗПЪЛHИТЕЛЯТ връща незабавно всички първични документи, счетоводни регистри и друга писмена или електронна информация, които са били предоставени във връзка с изпълнението на договора. За предаването на документацията се съставя протокол, който се заверява от двете страни по договора.
 1. При прекратяване действието на настоящия договор при неуредени задължения по договора, ИЗПЪЛHИТЕЛЯТ може да задържи всички първични документи, счетоводни регистри и друга писмена или електронна информация, които са били предоставени във връзка с изпълнението на договора. За предаването на документацията се съставя протокол, който се заверява от двете страни по договора.
 1. Изменение и допълнение към договора може да се извършва само с писмено споразумение между страните.
 1. За всички неуредени в договора въпроси важат правилата на гражданското, търговското, данъчното и счетоводно законодателство в Република България.
 1. Всички съобщения и уведомления между страните по договора трябва да бъдат в писмена форма на български език и да бъдат доставени по куриер, изпратени с препоръчана поща с обратна разписка или по електронните пощи на страните /e-mail/. При изпращане на съобщения, уведомления и друга информация. по e-mail, за дата на получаване се приема датата им на изпращане.
 1. Всеки спор, възникнал от тълкуването на договора, неуреден по взаимно съгласие, или когато постигнатото споразумение не се изпълни доброволно, ще бъде отнасян за решаване в съда. Съдебните спорове ще са подсъдни на русенските съдилища, съобразно правилата на родовата подсъдност.

IV. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

 1.  Да обработва добросъвестно, при условията на оперативна самостоятелност и в сроковете,
определени с нормативен акт предоставените документи и да представя икономическите отчети и декларации относно дейността на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ пред  данъчни, статистически и други държавни и общински органи и да го информира за задълженията му към републиканския и местен бюджет.
 1. Да анализира платежоспособността на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при документална възможност /всичко предоставено/.
 1. Предоставени документи единствено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, включително на електронния адрес на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, обявен в договора, се считат за редовно предоставени за обработка.
 1. Да осигури съхраняването на счетоводните документи и регистри /книги/ от съставянето до предаването им в архива на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
 1. Да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за :
а/ измененията в счетоводното и данъчното законодателство;
б/ финансовия резултат от дейността му за текущата година в следните срокове:
 • до 31 май -   за предварителен резултат към 31 март /първо тримесечие/ ;
 • до 31 август -   за предварителен резултат към 30 юни /второ тримесечие/ ;
 • до 30 ноември -   за предварителен резултат към 30 септември /трето тримесечие/ ;
 • до 20 март  -   за окончателен резултат към 31 декември /изтекла стоп.година/.
 1. Да посочи писмено в сключения договор лицата от своя страна, които да отговарят за контактите с ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по предмета на договора.
 1. Да извършва до 10 дни консултиране на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ по поставен счетоводен, осигурителен или данъчен въпрос.
 1. Да уведомява три месеца предварително ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за всички съществени промени в своята организация и дейност, които могат да се отразят неблагоприятно на изпълнението на договора.

V. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ

1. Да предоставя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ /или на обявения в договора електронен адрес/ не по-късно от 5-то число на месеца, следващ месеца за обработка, всички счетоводни документи и информации по предмета на договора, включително /примерно изброени/:
- счетоводни  документи и информации, отнасящи се до сделки и събития;
- погасителни планове по банкови кредити и лизинг, споразумения, съдебни решения и други:
-  всички документи, по които възникват финансови взаимотоношения с Националната агенция за приходите, Националния  осигурителен институт и общински органи.
- технически и търговски пояснения, необходими за изпълнение на уговорените ангажименти;
- други документи, необходими за нормалното извършване на счетоводни услуги;
2. Да уведомява писмено до 10 число на месеца изпълнителя за обстоятелството, че няма издавани и получавани фактури за предходния месец със следния текст: „С това, аз,……………………………………......../име и фамилия/, като представител на дружество..…………………………………......../име/, декларирам, че за…………………………......./месец,година/ нямам получени и издадени документи..
 1. Да ползва за контакт с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ единствено обикновен пощенски адрес или фирмен електронен адрес за кореспонденция, посочен в договора.
 1. Да посочи писмено в договора лицата от своя страна, които да отговарят за контактите с ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по предмета на договора.
 1. Да уведомява НАЙ-МАЛКО ТРИ МЕСЕЦА предварително ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за:
- всички съществени промени /юридически, финансови, търговски, технологични, кадрови, инвестиционни/ в своята организация и дейност, които могат да се отразят неблагоприятно на изпълнението на договора;
- намерения за изплащане на дивиденти на съдружниците на дружеството;
- намерения за вътрешно кредитиране /от съдружниците/ на дружеството;
- намерения за отпускане от дружеството на кредити на съдружници или служители;
- намерения за възстановяване на допълнителни парични вноски на съдружници;
- намерението си за кандидатстване за банков кредит и лизингови покупки;
- поети договорни рискове /неустойки, застраховки, записи на заповед и др/.
 1. Да уведоми ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 7-дневен срок от вписването им в търговския регистър за промени, касаещи следните обстоятелства:
- лице /лица/, представляващи ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ; - седалище и адрес на управление на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
 1. Да предоставя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ резултати от извършена годишна инвентаризация на наличните активи /дълготрайни, краткотрайни и парични средства/ и пасиви, които подлежат на инвентаризация.
 1. Да приеме и обсъди забележките на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за натрупването на рискове, оказващи неблагоприятно влияние върху настоящата и бъдеща стопанска дейност.

VI. ПРИЕМАНЕ НА ИЗВЪРШЕНИ СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ

Подаването на която и да е декларация по договора, се приема за приемо-предавателен протокол за извършена работа. 

VII. ЦЕНОВИ УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ 

 1. Цената на стандартните счетоводни услуги за всеки месец е обвързана с действащата минимална работна заплата в България, като ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ издава документ за дължимата сума.
 1. При промяна на МИНИМАЛНАТА РАБОТНА ЗАПЛАТА цената на счетоводните услуги се актуализират със съответния процент на промяна.
 1. Цената на счетоводните услуги се заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ до 10-то число на месеца следващ месеца на извършваната счетоводна услуга по следния начин:
- в брой на касата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ - адрес: гр.  Русе, ул. Дунав, №10, ет.2, офис 34;
- по банков път по следната сметка/ IBAN /:  BG28 UBBS 8341 10 618 010 05, ОББ - Русе.
 1. При плащане на цената по договора, когато са налице повече от едно задължения за извършени услуги /по издадени фактури/, то за погасено ще се счита най-старото възникнало от тях, независимо от указването на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
 1. Цената на договорените счетоводни услуги за периода на открито ревизионно производство се увеличава с 20 %.
 1. Цената за изготвяне на документи за пенсиониране на персонала след прекратяването на активна стопанска дейност на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ се заплащат извънредно, авансово и по договаряне.
 1. Изготвянето на документи за осигурителен доход на наети от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ лица, относно минали периоди, извън срока на договора, се заплаща извън договорената цена за счетоводни услуги, както следва:
 • Удостоверение за пенсиониране - 10 лв за брой отработени години
 • Осигурителна книжка - 20 лв за брой отработени години
 1. Изготвянето на несчетоводни документи, необходими на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ с цел кандидатстване за банкови и лизингови кредити и за европейски, държавни и общински проекти се заплаща извън договорената цена на счетоводни услуги - по договаряне /минимум - 50 лв/.
 1. Цената на услугите по представяне на счетоводни и търговски документи, и писмени обяснения при извършване на данъчна проверка по възстановяване на ДДС е от 30 до 100 лева. Определя се в зависимост от обема на отговора и се начислява допълнително към цената на месечните счетоводни услуги след изтичане на календарния месец, в който документацията е предоставена на Националната агенция по приходите.
 1. Цените на несчетоводните услуги - юридически и икономически, и други възложени задачи, не по предмета на договора, се определят и заплащат допълнително.
 1. Цената на услугите по представяне на счетоводни и търговски документи, и писмени обяснения при извършване на насрещна данъчна проверка е от 30 до 50 лева. Определя се в зависимост от обема на отговора, и се начислява допълнително към цената на месечните счетоводни услуги след изтичане на календарния месец, в който документацията е официална предоставена на Националната агенция по приходите.
 1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право едностранно да измени цената на счетоводните услуги, за което уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в случай на увеличаване обема на извършваната услуга при:
 • увеличаване наетия персонал на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
 • увеличаване на документооборота /фактурна документация, пътни листи,др/.
 • документи, свързани с работа по Европейски, републикански и общински икономически проекти на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
 • увеличаване броя на ползваните банкови сметки и банковата документация на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
 1. Цени на счетоводни услуги във връзка с дейността на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ в посочените по-долу случаи се определят ежемесечно, съгласно устно договаряне между страните, и се заплащат авансово до 5-то число на месеца, за който се отнасят:
 • след изпадане в неплатежоспособност;
 • в процедура по обявяване в несъстоятелност;
 • при ликвидация.
 1. В случай, че се приеме закон за въвеждане на европейската валута (Евро) като разплащателно средство (или паралелно разплащане в български лева и евро), ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ :
 • превалутира цените на счетоводните услуги по курс на БНБ за Евро към датата на въвеждането;
 • преизчислява /изменя/ цените за счетоводните услуги , като  уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за това, и от датата, посочена в уведомлението, всички плащания по договора следва да бъдат извършвани в  Евро.
 1. Законоустановени държавни вземания /ДДС/ във връзка с услугите по настоящия договор се начисляват на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ върху договорената цена.
 1. Заплащането на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ не представлява и не включва приемане на каквато и да е част от договорената работа.

VIII. ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ИЗВЪРШВАНЕ НА СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ

1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ да не предоставя за счетоводна обработка:

 • документи на чужд език без превод на български език;
 • документи с подвеждащо съдържание;
 • документи, неадресирани до ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
 • документи за лични разходи на собствениците, оформени като фирмени документи;
 • документи, неотговарящи на принципите на Закона за счетоводството - присъщност на дейността и съпоставимост между приходите и разходите

2. Не се считат за предмет на настоящия договор извършването на юридически, търговски и други услуги, извън уговорените стандартни счетоводни услуги, както и извършването на услуги и изготвянето на несчетоводни документи във връзка с ангажименти към:

 • Дирекции Инспекция по труда;
 • Районни инспекции по опазване на околната среда;
 • Районни дирекции ХЕИ;
 • Районни комисии за защита на потребителите;
 • и други общински и държавни инстанции;
 • трети лица/клиенти на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ/, относно доказване на данъчно събитие, извършено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ /т.н. насрещна проверка/.

3. Възлагането на счетоводни ангажименти от банки, лизингодатели, факторингови дружества, консултанти по общински, държавни и европейски проекти, публични и частни изпълнители и други финансови и кредитиращи предприятия, прехвърлени им от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, не са обвързващи за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ

4. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не гарантира и не обещава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ постигане на ниски финансово-счетоводни резултати /ниски печалби или загуби/, а само добросъвестно и компетентно изпълнение на задълженията по този договор, и тези, които следват от Закона за счетоводството /вкл.Националните счетоводни стандарти/ и данъчното законодателство.

5. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълнява икономически услуги, касаещи нарушаване на данъчен нормативен акт, вещно укривателство, противозаконно превеждане на суми по банкови сметки извън страната, пране на пари, отклоняване на средства от републикански и европейски фондове и подобни.

6. В съответствие с юридическия статут на страните ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ няма да счита за свои служители /или агенти/ лицата, физически изпълнители на счетоводната услуга, работещи при ИЗПЪЛНИТЕЛЯ по трудови или други видове договори.

7. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не счита за предоставяне на счетоводна информация:

 • „предоставянето на достъп” от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до системи за електронни фактури и електронни документи, т.е. те трябва да бъдат предоставяни от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
 • телефонна информация за съдържание на първични документи;
 • счетоводна информация относно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ от работници, посредством  личен или друг, освен официалния електренен адрес на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

8. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя консултантските си мнения и становища единствено на представляващия ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, като ги изготвя само в устна форма и при спазване обичайните правила за търговска тайна на проблемите на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

9. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ гарантира, че фирмени тайни, получени във връзка с възложената работа, евентуалните инвестиции или преструктуриране дейността на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, няма да станат достояние на трети и други заинтересовани лица.

10. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предприема всички необходими мерки за срока на действие на договора, както и за срок от 5 /пет/ години след прекратяването му, служителите на дружеството на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и други лица, които работят за него, да пазят като строго поверителна и да не разкриват пред трети лица цялата информация, отнасяща се до дейността на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която им е станала известна в резултат на изпълнение на договора или във връзка с това изпълнение, включително информации относно дистрибуторската мрежа, обем на продажбите, методи на маркетинг, дистрибуция и промоции, клиенти и други стопански партньори, финансови данни, поверителна и лична информация за клиенти  и др.

11. Устното или фактическо удължаване на времето за изпълнение на определени счетоводни услуги от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ не е обвързващо за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и не гарантира професионално и качествено изпълнение.

12. Изпращане на информации от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ чрез ползване на лични електронни адреси на работници на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ не се счита за официално предоставена информация.

13. Изрично се договаря, че възнаграждението за счетоводното обслужване не се обвързва с икономическите показатели /положителни или отрицателни/ на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, а с обема на предоставените документи за обработка.

14. Сключения договор за стандартни счетоводни услуги обхваща възникващите в дейноста на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ трудови и осигурителни задължения на управителите и съдружниците и не обхваща консултациите и декларациите за дейноста на  физическите лица - управители и съдружници  на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, освен при добронамереност на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

15. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ няма право да занимава отговорния счетоводител, преди и след края на работното време /9-17 часа/, освен при случаи на спешност. Отговорният счетоводител не е длъжен да ползва електронните си устройства преди и след края на работното време. Право на отговорния счетоводител е да отхвърли електронно обаждане или контакт, извършено преди и след официалното работно време. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да поиска възнаграждения за посочените неправомерни контакти с отговорния счетоводител. 

Мулти Дизайн Студио