Момичето на УниКо

romanian Romanian
russian English
United Kingdom Russian
russian Deutsch
russian Français

Скъпи клиенти

Корпоративни уроци

Счетоводни изобретения

 

УниКо ООД - Услуги

ОФЕРТА

за счетоводно обслужване

включващо обработка на първични и вторични счетоводни документи, водене на счетоводни регистри /книги/ и изпълняване роля на главен счетоводител съгласно Закона за счетоводството за периода от 01.01.2013 г. до 31.12.2014 год.

ПРИЕМАМЕ СЛЕДНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

 1. Ежеседмична обработка на представените от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ документи.
 2. Изготвяне месечен счетоводен баланс на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до 20-то число на месеца, следващ отчетния, или до 10 дни след предоставяне на последния документ.
 3. Анализиране икономическото състояние на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, информиране за задълженията му към Националната агенция за приходите, местната община, обслужващата банка, доставчиците, работниците и други кредитори.
 4. Съхраняване счетоводните документи, регистри и книги от съставянето до предаването им за съхранение в архива на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
 5. Информиране на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за:
  - измененията в счетоводното и данъчно законодателство ;
  - финансовия резултат от дейността му за текущата година в следните срокове:
    до 31 май - за предварителен резултат към 31 март;
    до 31 август - за предварителен резултат към 30 юни;
    до 30 ноември - за предварителен резултат към 30 септември;
    до 20 март - за окончателен резултат към 31 декември.
 6. Изпълнение на специфични изисквания, изрично уговорени в договора.
 7. Съставяне на годишния финансов отчет на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ до 25-то число на месец март, следващ отчетната година, или до 30 дни след предоставяне на последния документ, касаещ счетоводната отчетност.
 8. Представяне на декларации и справки за финансовото и имотно състояние пред данъчни, статистически и други държавни и общински органи.
 9. Пълноценно сътрудничество с назначения от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ одитор.
 10. Предприемане на всички необходими мерки за срок от 5 /пет/ години след прекратяване на взаимоотношенията за опазване цялата информация, отнасяща се до дейността на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, която е станала известна в резултат на изпълнение на договора или във връзка с това изпълнение, включително, информации относно дистрибуторската мрежа, обем на продажбите, методи на маркетинг, дистрибуция и промоция, клиенти, и други стопански партньори, финансови данни, поверителна и лична информация за клиенти и др.

ПОЕМАМЕ СЛЕДНИТЕ ОТГОВОРНОСТИ:

 1. Изпълняване роля на главен счетоводител съгласно Закона за счетоводството.
 2. Гарантираме, че фирмени тайни на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, получени във връзка с възложената работа, евентуалните инвестиции или преструктуриране дейността на фирмата, няма да станат достояние на трети и други заинтересовани лица.
 3. Съставяне на годишните финансови отчети, като вярно и честно се представя имуществото и финансовото състояние на предприятието на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, съобразявайки се с приетите и утвърдени от Министерския съвет на Република България счетоводни стандарти и при спазване на Глава Пета /Годишни финансови отчети/ от Закона за счетоводството, валиден за 2013 - 2014 год.

АНГАЖИМЕНТИ, ДОГОВАРЯНИ КАТО ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:

 1. Обезпечаване достъп на представител на счетоводното предприятие до всички счетоводни документи и информации по предмета на дейност на възложителя.
 2. Посочване писмено на лицата от своя страна, които да отговарят за контактите със счетоводното предприятие по предмета на договора.
 3. Предоставяне регулярно на първични документи за обработка от счетоводното предприятие.
 4. Заплащане за възложени допълнителни задачи, не по предмета на договора.
 5. Уведомяване предварително на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за всички юридически, финансови, търговски, кадрови, инвестиционни промени в своята дейност.
 6. Гарантиране, че документи с подвеждащо съдържание, документи за лични разходи, оформени като фирмени, и документи, които трудно се разчитат, няма да бъдат представяни на счетоводното предприятие за обработка.

ПРАКТИЧЕСКИ ОПИТ ПРИ:

 1. Изготвяне на разделителни баланси и протоколи при разделяне на предприятие и напускане на съдружник.
 2. Изготвяне на ясни от счетоводна гледна точка договори за съдружия между фирми, между фирми и физически лица.

КОНСУЛТАНТСКИ ОПИТ ПРИ:

 1. Назначаване на квалифицирани служители
 2. Привличане на заинтересовани инвеститори
 3. Подбиране на счетоводни кадри чрез специализирани тестове

УСЛОВИЯ, ПРИ КОИТО ДОГОВОРЪТ ЗА СЧЕТОВОДНО ОБСЛУЖВАНЕ СЕ ПРЕКРАТЯВА:

 1. От ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:
  - с изтичане срока на договора
  - едностранно с предизвестие от 90 дни
  - едностранно без предизвестие при неплатени 3 месечни вноски за счетоводно обслужване,   уговорени в писмен или устен договор.
  - ако ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ не окаже уговорено съдействие, след като бъде предупреден.
 2. От ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
  - едностранно с предизвестие от 30 дни

ИЗРИЧНИ ДОГОВОРНИ УСЛОВИЯ:

 1. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не гарантира и не обещава на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ постигане на ниски финансово-счетоводни резултати /ниски печалби или загуби/, а само добросъвестно и компетентно изпълнение на задълженията по този договор и тези ,които следват от Закона за счетоводството/вкл.Националните счетоводни стандарти/ и данъчното законодателство.
 2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не изпълнява икономически услуги, касаещи нарушаване на данъчен нормативен акт, вещно укривателство, противозаконно превеждане на суми по банкови сметки извън страната, пране на пари, отклоняване на средства от републикански и европейски фондове и подобни.
 3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не отговаря за взаимоотношенията с РИОКОС, противопожарни органи, Инспекцийте по труда/освен трудово-правни въпроси/,службите по трудовата медицина и подобни, въпреки че може да извършва уговорено съдействие.


Мулти Дизайн Студио