НАЧАЛО
ЗА НАС
УСЛУГИ
ЕКИП
КОНТАКТИ
ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ
ПЛУВНИ ПОСОБИЯ

Момичето на УниКо

romanian Romanian
English English
Russian Russian
Germany Deutsch
Francais Français
Spain Spain
Italian Italian
Turkey Turkey

Скъпи клиенти

Корпоративни уроци

Счетоводни изобретения

Календарна история


 

UNICO SRL

Societate de Contabilitate şi Consultanţă

Sediul din Ruse: 10, Capitan Leitenant Evstati Vinarov Strada, 1st floor,
Birou 27 - 00359 879 067 380
Birou 30 - 00359 82 821 846
Birou 31 - 00359 82 823 926
Birou 32 - 00359 82 821 099
Birou 34 - 00359 82 821 847/+fax/
Birou 35 - 00359 82 821 848
Birou 36 - 00359 82 825 270
Birou 45 - 00359 82 876 192
E-mail: ruse@unico-bg.com

Sediul din Varna: 28/30,  General Tsimerman Strada, 3rd floor,
Tel.: 00359 52 616 712, e-mail: varna@unico-bg.com

Sediul din Svishtov: 6, Tzar Osvoboditel Strada, DZI building, 2rd floor,
Tel.: +359 889 889 338, e-mail: unicosv12@gmail.com

Sediul din Burgas: 57, Ferdinandova Strada, 3rd floor
Tel.: 00359 56 840 186, e-mail: vechislav.chankov@mail.bg

PREZENTAREA SOCIETĂŢII

Societatea a fost înfiinţată în anul 1989, având ca activitate principală serviciile de contabilitate, proiectare şi dezvoltare de produse de software.
Statutul ei legal este de „societate colectivă” cu cinci asociaţi.
În 1990 a început producţia de articole sportive pentru înotul profesional, precum şi cea de anvelope pentru bicicletele sportive /aşa-numitele bicicletele de curse/.
În 1992, statutul legal este schimbat în societate individuală şi apoi la drept de proprietate individual limitat, înregistrat la Tribunalul Districtului Ruse, dosarul societăţii 1772/1997, înregistrare conform BULSTAT 827 068 163.
În anul 2020, societatea acţionează ca:

 • Societate de contabilitate-consultanţă;
 • Comerţ cu bunuri industriale;

Filosofia economică a societăţii este orientată pe operaţii de durată ale activităţilor de diferite tipuri; şi extinderea activităţilor este în întregime în conformitate cu capitalul şi forţa de muncă disponibilă.
Societatea are angajaţi 18 profesionişti, cu studii superioare, /pentru activităţile de contabilitate/ şi 2 în activităţile comerciale.
O caracteristică a societăţii este principiul adoptat pentru existenţă – de la o firmă mică, cu personal de 10-20 de oameni, unde organizarea ordonată de conducere a personalului şi capitalului dă rezultate economice optime.
Societatea are datorii curente către furnizori, personal, bugetul de stat etc., care nu depăşesc deficitul şi rezervele pentru luna anterioară. Societatea nu este îndatorată prin credite la bănci, instituţii financiare, creditori – persoane fizice sau fonduri de stat.
Proprietăţile mobile ale societăţii sunt degrevate de ipoteci, drepturi reale, şi nu sunt disputate pentru dreptul de proprietate. Societatea nu este parte în nici un proces juridic, societatea nu are revendicări nesoluţionate, ordine ale instanţei sau anchete care ar putea să îi împiedice activitatea.
Compania susține multe inițiative culturale și sportive.

UNICO SRL - Ruse
CUI 117 068 163
Sediul: orașul Ruse, str. ”Shesti septemvri” nr. 30

CONDIȚII GENERALE
PENTRU SERVICII STANDARD DE CONTABILITATE CU ABONAMENT

 

I. PARTEA GENERALĂ

Prin prezentele condiții generale se reglementează condițiile și procedura pentru furnizarea serviciilor de contabilitate. Prin contract BENEFICIARUL atribuie, iar EXECUTANTUL acceptă să efectueze servicii standard de contabilitate. Contractul este o confirmare scrisă a condițiilor generale, iar prin acesta se stabilesc drepturile, obligațiile și responsabilitățile părților la contract și se asigură:

 1. Egalitatea dintre BENEFICIAR și EXECUTANT
 2. Claritatea condițiilor contractuale acceptate
 3. Echitatea și siguranța serviciilor.
 4. Protecția datelor cu caracter personal furnizate.

II. TIPUL SERVICIILOR STANDARD DE CONTABILITATE

Serviciile standard de contabilitate includ:
1. Întocmirea registrelor contabile pe baza documentelor puse la dispoziție pentru prelucrare.
2. Îndeplinirea rolului de contabil șef conform Legii contabilității.
3. Completarea și depunerea declarațiilor din legile indicate mai jos după:
- PRELUCRAREA DOCUMENTELOR, în conformitate cu Legea contabilității și standardele contabile aplicabile /balanțe de verificare/;
- PRELUCRAREA DOCUMENTELOR, în conformitate cu Legea privind taxa pe valoarea adăugată /întocmirea declarațiilor decont lunare, inclusiv VIES/;
- PRELUCRAREA DOCUMENTELOR, în conformitate cu Codul Muncii /contracte de muncă, dosare, state salarii, declarații/;
- PRELUCRAREA DOCUMENTELOR, în conformitate cu Codul de asigurări sociale și Legea privind asigurările de sănătate /fișe medicale, declarații/;
- PRELUCRAREA DOCUMENTELOR, în conformitate cu Legea privind impozitul pe profit, inclusiv calcularea valorii de livrare a mărfurilor vândute sau a materialelor și stocurilor din depozite utilizate;
- PRELUCRAREA DOCUMENTELOR, în conformitate cu Legea privind impozitele și taxele locale /întocmirea declarațiilor, dacă sunt furnizate date tehnice/;
- PRELUCRAREA DOCUMENTELOR, în conformitate cu Legea privind statistica /situații financiare anuale/;
- PRELUCRAREA DOCUMENTELOR, în conformitate cu Legea privind statistica comerțului intracomunitar de mărfuri /declarații Intrastat/;
- PRELUCRAREA DOCUMENTELOR, în conformitate cu Legea valutară /furnizarea de informații statistice privind balanța de plăți din Republica Bulgaria/;
- PRELUCRAREA DOCUMENTELOR, în conformitate cu Legea privind protecția datelor cu caracter personal;
- ÎNTOCMIREA DOUMENTELOR PENTRU PLĂȚI FISCALE și de ASIGURĂRI SOCIALE /ordine de plată/.

III. ÎNCHEIEREA ȘI ÎNCETAREA CONTRACTULUI

 1. Contractul se încheie după ce BENEFICIARUL ia la cunoștință de prezentele condiții generale, iar prin semnătura sa în contract le acceptă, astfel încât contractul încheiat să evidențieze integral și complet înțelegerea și acordurile la care s-a ajuns între părți cu privire la convențiile conținute în acesta.

2. Contractul intră în vigoare de la data semnării acestuia pentru o perioadă determinată.

3. Contractul încetează:
a/ prin acordul reciproc între părți;
b/ prin expirarea termenului contractului;
c/ printr-un preaviz scris de trei luni;
d/ în următoarele situații:
- EXECUTANTUL îl poate înceta în termen de trei luni de la încheiere cu un preaviz scris de 30 de zile, dacă:
- beneficiarul nu a furnizat într-o măsură suficientă informații privind activitatea viitoare a firmei, precum și fapte și circumstanțe privind activitatea viitoare;
- se constată că beneficiarul are obligații de dimensiuni deosebit de mari (peste 12 mii) către Agenția Națională de Venituri, Institutul Național de Asigurări, executori judecătorești privați, și apreciază că acesta nu va fi în măsură să plătească prețul lunar convenit pentru serviciile de contabilitate;
- beneficiarul nu acordă asistența convenită după ce a fost avertizat în scris;
- beneficiarul nu plătește DOUĂ remunerații lunare pentru serviciile de contabilitate;
- beneficiarul nu plătește în mod sistematic obligațiile fiscale și de asigurări sociale;
- lipsește orice contact cu beneficiarul într-un interval /termen/ mai mare de 6 luni.

4. În cazul în care aducerea la îndeplinire a contractului devine imposibilă din cauza forței majore, oricare dintre părți poate solicita încetarea acestuia.

5. La încetarea valabilității contractului și după încheierea obligațiilor bănești care decurg din acest contract, la solicitarea BENEFICIARULUI, EXECUTANTUL va returna imediat toate documentele primare, registrele contabile și alte informații scrise sau electronice care au fost puse la dispoziție în legătură cu executarea contractului. Pentru predarea documentației se întocmește un proces verbal, care este certificat de ambele părți la contract.

6. La încetarea valabilității prezentului contract, în cazul unor obligații nereglementate în temeiul contractului, EXECUTANTUL poate reține toate documentele primare, registrele contabile și alte informații scrise sau electronice care au fost furnizate în legătură cu executarea contractului. Pentru predarea documentației se întocmește un proces verbal, care este certificat de ambele părți la contract.

7. Modificarea și completarea contractului poate fi făcută numai prin acord scris între părți.

8. Pentru toate aspectele nereglementate în contract sunt valabile regulile privind legislația civilă, comercială, fiscală și contabilă din Republica Bulgaria.

9. Toate comunicările și notificările dintre părțile la contract trebuie să fie în formă scrisă în limba bulgară și să fie livrate prin curier, trimise prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau la adresele de poștă electronică ale părților /e-mail/. La trimiterea de mesaje, notificări și alte informații prin e-mail, data primirii este considerată data trimiterii acestora.

10. Orice litigiu care rezultă din interpretarea contractului, care nu este reglementat de comun acord sau atunci când acordul la care s-a ajuns nu este pus în aplicare în mod voluntar, va fi trimis pentru soluționare instanței de judecată. Litigiile judiciare vor fi sub jurisdicția instanțelor din orașul Ruse, în conformitate cu regulile de competență ale tribunalelor.

IV. OBLIGAȚIILE EXECUTANTULUI

1. Să prelucreze cu bună-credință, în condițiile independenței operaționale și la termenele stabilite printr-un act normativ documentele puse la dispoziție și să prezinte rapoartele și declarațiile economice privind activitatea BENEFICIARULUI în fața organelor fiscale, statistice și a altor organe de stat și municipale și să îl informeze despre obligațiile sale față de bugetul de stat și local.

2. Să analizeze capacitatea de plată a BENEFICIARULUI dacă are posibilitatea din punct de vedere documentar /totul pus la dispoziție/.

3. Documentele furnizate numai de către BENEFICIAR, inclusiv la adresa de e-mail a EXECUTANTULUI care este declarată în contract, sunt considerate ca fiind furnizate în mod regulamentar pentru prelucrare.

4. Să asigure păstrarea documentelor și registrelor contabile /cărților/ de la întocmirea și până la predarea acestora în arhiva BENEFICIARULUI.

5. Să informeze BENEFICIARUL cu privire la:
a/ modificări ale legislației contabile și fiscale;
b/ rezultatul financiar al activității sale pentru anul curent la următoarele termene:
până la 31 mai - cu privire la rezultatul preliminar la data de 31 martie /primul trimestru/;
până la 31 august - cu privire la rezultatul preliminar la data de 30 iunie /trimestrul doi/;
până la 30 noiembrie - cu privire la rezultatul preliminar la data de 30 septembrie /trimestrul trei/;
până la 20 martie - cu privire la rezultatul final la data de 31 decembrie /exercițiul financiar încheiat/;

6. Să indice în scris în contractul încheiat persoanele din partea sa, care sunt responsabile pentru contactele cu BENEFICIARUL în temeiul obiectului contractului.

7. Să efectueze în termen de 10 zile consultarea cu BENEFICIARUL cu privire la un aspect contabil, de asigurări sociale sau fiscal care a fost adresat.

8. Să notifice BENEFICIARUL cu trei luni înainte cu privire la orice modificări semnificative ale organizației și activității sale, care pot afecta în mod nefavorabil executarea contractului.

V. OBLIGAȚIILE BENEFICIARULUI

1. Să pună la dispoziția EXECUTANTULUI /sau la adresa de e-mail anunțată în contract/ cel târziu la data de 5 a lunii următoare lunii pentru prelucrare, toate documentele contabile și informațiile referitoare la obiectul contractului, inclusiv /enumerate ca exemplu/:
- documente și informații contabile referitoare la tranzacții și evenimente;
- planuri de rambursare pentru credite bancare și leasing, acorduri, hotărâri judecătorești, etc.;
- toate documentele cu privire la care apar relații financiare cu Agenția Națională de Venituri, Institutul Național de Asigurări și autoritățile municipale;
- clarificări tehnice și comerciale necesare pentru îndeplinirea angajamentelor convenite;
- alte documente necesare pentru efectuarea normală a serviciilor contabile.

2. Să notifice în scris executantul până la data de 10 a lunii cu privire la faptul că nu au fost emise și primite facturi pentru luna precedentă cu următorul text:
„Prin aceasta, eu,……………………………………......../prenume și nume/, în calitate de reprezentant al societății..…………………………………......../nume/, declar că pentru …………………………......./lună, an/, nu au fost primite și emise documente.

3. Să utilizeze pentru contactul cu EXECUTANTUL doar adresa poștală obișnuită sau adresa de e-mail a firmei pentru corespondență, care este specificată în contract.

4. Să indice în scris în contract persoanele din partea sa care sunt responsabile pentru contactul cu EXECUTANTUL cu privire la obiectul contractului.

5. Să notifice EXECUTANTUL cu CEL PUȚIN TREI LUNI înainte cu privire la:
- orice modificări semnificative /juridice, financiare, comerciale, tehnologice, de personal, investiții/ în organizația și activitatea sa, care pot afecta în mod nefavorabil executarea contractului;
- intențiile cu privire la plata de dividende către asociații societății;
- intențiile cu privire la creditarea internă /de la asociați/ a societății;
- intențiile de acordare din partea societății a creditelor către asociați sau angajați;
- intențiile de rambursare a contribuțiilor suplimentare de numerar către asociați;
- intenția sa de a solicita un credit bancar și achiziții de leasing;
- riscurile contractuale asumate /penalități, asigurări, bilete la ordin, etc./.

6. Să notifice EXECUTANTUL în termen de 7 zile de la înscrierea acestora în registrul comercial cu privire la modificările referitoare la următoarele circumstanțe:
- persoana /persoanele/ care reprezintă BENEFICIARUL;
- sediul și adresa administrativă a BENEFICIARULUI.

7. Să pună la dispoziția EXECUTANTULUI rezultatele efectuării inventarului anual al activelor disponibile /imobilizate, circulante și fonduri de numerar/ și a pasivelor care fac obiectul inventarului.

8. Să accepte și să discute observațiile EXECUTANTULUI cu privire la acumularea de riscuri care exercită o influență nefavorabilă asupra activității economice actuale și viitoare.

VI. RECEPȚIONAREA SERVICIILOR CONTABILE EFECTUATE

1. Depunerea oricărei declarații în temeiul contractului este considerată un proces verbal de predare primire pentru lucrarea efectuată.

 • CONDIȚII DE PREȚ ȘI MODALITATEA DE PLATĂ

1. Prețul serviciilor standard de contabilitate pentru fiecare lună este legat de salariul minim în vigoare din Bulgaria, pentru care EXECUTANTUL emite un document.

2. La modificarea SALARIULUI MINIM, prețul serviciilor de contabilitate se actualizează cu rata de modificare corespunzătoare.

3. Prețul serviciilor de contabilitate se plătește EXECUTANTULUI până la data de zece a lunii următoare lunii serviciului de contabilitate prestat după cum urmează:
- în numerar la casieria EXECUTANTULUI - adresă: orașul Ruse, str. Dunav nr. 10, et. 2, biroul 34;
- prin transfer bancar în următorul cont /IBAN/: BG28 UBBS 8341 10 618 010 05, UBB - Ruse.

4. La plata prețului în temeiul contractului, atunci când există mai multe obligații pentru serviciile prestate /conform facturilor emise/, este considerată ca fiind stinsă cea mai veche dintre acestea, indiferent de indicațiile BENEFICIARULUI.

5. Prețul serviciilor de contabilitate convenite pentru perioada procedurii de inspecție deschise se majorează cu 20%.

6. Prețul pentru întocmirea documentelor de pensionare a personalului după încetarea activității economice active a BENEFICIARULUI se plătește suplimentar, în avans și prin acord.

7. Întocmirea documentelor pentru veniturile de asigurare ale persoanelor angajate de către BENEFICIAR, cu privire la perioade trecute, în afara duratei contractului, se plătește în afara prețului convenit pentru serviciile de contabilitate, după cum urmează:
- Certificat de pensionare                -   10 leva pe an calendaristic
- Carnet de asigurare                      -   20 leva pe an calendaristic

8. Întocmirea documentelor necontabile și care sunt necesare BENEFICIARULUI în scopul solicitării de credite bancare și de leasing și pentru proiecte europene, de stat și municipale, se plătește în afara prețului convenit pentru serviciile de contabilitate – prin negociere /minim – 50 de leva/.

9. Prețul serviciilor de prezentare a documentelor contabile și comerciale, precum și a explicațiilor scrise la efectuarea unui control fiscal pentru rambursarea de TVA, este de la 30 până la 100 de leva. Acesta se determină în funcție de volumul răspunsului și este calculat în mod suplimentar la prețul serviciilor de contabilitate lunare după sfârșitul lunii calendaristice în care documentația este pusă la dispoziția Agenției Naționale de Venituri.

10. Prețurile serviciilor necontabile - juridice și economice, precum și a altor sarcini atribuite, care nu fac obiectul contractului, se stabilesc și se plătesc suplimentar.

11. Prețul serviciilor de prezentare a documentelor contabile și comerciale, precum și a explicațiilor scrise la efectuarea unui control fiscal încrucișat, este de la 30 până la 50 de leva. Acesta se determină în funcție de volumul răspunsului și este calculat în mod suplimentar la prețul serviciilor de contabilitate lunare după sfârșitul lunii calendaristice în care documentația este în mod oficial pusă la dispoziția Agenției Naționale de Venituri

12. EXECUTANTUL are dreptul să modifice unilateral prețul serviciilor de contabilitate, pentru care va notifica BENEFICIARUL, în cazul unei creșteri a volumului serviciului prestat, astfel:

 • la creșterea personalului angajat al BENEFICIARULUI;
 • la creșterea rulajului de documente /documentație cu facturi; foi de parcurs, etc./.
 • la documente legate de lucrări pentru proiecte economice europene, naționale și municipale ale BENEFICIARULUI;
 • la creșterea numărului de conturi bancare utilizate și a documentației bancare a BENEFICIARULUI.

13. Prețurile serviciilor de contabilitate în legătură cu activitatea BENEFICIARULUI în situațiile indicate mai jos se stabilesc lunar, în conformitate cu un acord verbal între părți, și se plătesc în avans până la data de 5 a lunii la care se referă:

 • după intrarea în incapacitate de plată;
 • în procedura de declarare în stare de insolvență;
 • la lichidare.

14. În cazul în care se adoptă o lege de introducere a monedei europene (Euro) ca mijloc de plată (sau plată paralelă în leva bulgărești și euro), EXECUTANTUL:

 • face conversia prețurilor serviciilor contabile la cursul Băncii Naționale a Bulgariei pentru Euro la data introducerii;
 • recalculează /modifică/ prețurile serviciilor de contabilitate, notificând BENEFICIARUL cu privire la aceasta, iar de la data indicată în notificare, toate plățile în temeiul contractului urmează să fie efectuate în Euro.

15. Creanțele de stat stabilite în mod legal /TVA/ în legătură cu serviciile în temeiul prezentului contract sunt percepute BENEFICIARULUI asupra prețului convenit.

16. Plata BENEFICIARULUI nu reprezintă si nu include acceptarea vreunei părți din lucrarea convenită.

VII. LIMITĂRI LA PRESTAREA SERVICIILOR DE CONTABILITATE

1. BENEFICIARUL să nu furnizeze pentru prelucrare contabilă:
- documente într-o limbă străină fără traducere în limba bulgară;
- documente cu conținut înșelător;
- documente care nu sunt adresate BENEFICIARULUI;
- documente pentru cheltuieli personale ale proprietarilor, constituite ca documente de firmă;
- documente care nu îndeplinesc principiile Legii contabilității – să fie specifice activității și să existe o comparabilitate între venituri și cheltuieli.
2. Nu sunt considerate obiectul prezentului contract prestarea de servicii juridice, comerciale și de alt tip, în afara serviciilor standard de contabilitate convenite, precum și prestarea de servicii și întocmirea de documente necontabile în legătură cu angajamente către:
- Direcțiile Inspectoratului Muncii;
- Inspectoratele raionale de protecție a mediului înconjurător;
- Direcțiile raionale ale Inspectoratului de igienă și epidemiologie;
- Comisiile raionale pentru protecția consumatorilor;
- și alte organisme municipale și de stat;
- terțe persoane, cu privire la dovedirea unui fapt generator realizat de către BENEFICIAR /așa numitul control încrucișat/.
3. Atribuirea unor angajamente contabile de către bănci, locatori, societăți de factoring, consultanți pentru proiecte municipale, de stat și europene, executori publici și privați și alte companii financiare și de creditare, care le sunt transferate de către BENEFICIAR, nu sunt obligatorii pentru EXECUTANT.

4. EXECUTANTUL nu garantează și nu promite BENEFICIARULUI să obțină rezultate financiar-contabile reduse /profituri sau pierderi reduse/, ci numai cu bună-credință și îndeplinirea competentă a obligațiilor din prezentul contract și a celor care decurg din Legea contabilității /inclusiv Standardele contabile naționale/ și legislația fiscală.

5. EXECUTANTUL nu prestează servicii economice legate de încălcarea unor acte normative fiscale, ascunderea de bunuri, transferul ilegal de sume către conturi bancare din străinătate, spălare de bani, redirecționarea de mijloace bănești din fonduri naționale și europene și altele asemenea.

6. În conformitate cu statutul juridic al părților, BENEFICIARUL nu va considera ca fiind angajații /sau agenții/ săi persoanele care sunt executanți fizici ai serviciului de contabilitate și care lucrează la EXECUTANT cu contracte de muncă sau de alt tip.

7. EXECUTANTUL nu consideră ca fiind furnizare de informații contabile:
-  „acordarea accesului” de către BENEFICIAR la sisteme pentru facturi și documente electronice, adică acestea trebuie să fie puse la dispoziție de către BENEFICIAR;
-  informații telefonice cu privire la conținutul documentelor primare;
-  informații contabile cu privire la BENEFICIAR de la angajați printr-o adresă de email personală sau alta decât adresa de e-mail oficială a BENEFICIARULUI.

8. EXECUTANTUL prezintă opiniile și avizele sale consultative numai reprezentantului BENEFICIARULUI, întocmindu-le doar verbal și cu respectarea regulilor obișnuite de secret comercial ale problemelor BENEFICIARULUI.

9. EXECUTANTUL garantează că secretele de firmă obținute în legătură cu activitatea atribuită, eventualele investiții sau restructurarea activității BENEFICIARULUI, nu vor fi dezvăluite terților și altor persoane interesate.

10. EXECUTANTUL întreprinde toate măsurile necesare ca pe durata de valabilitate de contractului, precum și pentru o perioadă de 5 /cinci/ ani după încetarea acestuia, angajații societății EXECUTANTULUI, precum și alte persoane care lucrează pentru acesta, să păstreze ca fiind strict confidențiale și să nu dezvăluie terților toate informațiile referitoare la activitatea BENEFICIARULUI, care le-au devenit cunoscute ca urmare a executării contractului sau în legătură cu această executare, inclusiv informații despre rețeaua de distribuție, volumul vânzărilor, metodele de marketing, distribuție și promoții, clienți și alți parteneri de afaceri, date financiare, informații confidențiale și personale despre clienți, etc.

10. Prelungirea verbală sau efectivă a timpului pentru prestarea anumitor servicii de contabilitate din partea BENEFICIARULUI nu este obligatorie pentru EXECUTANT și nu garantează executarea profesională și calitativă.

11. Transmiterea informațiilor de către BENEFICIAR prin utilizarea adreselor de e-mail personale ale angajaților BENEFICIARULUI nu vor fi considerate informații furnizate oficial.

12. Se convine în mod expres că remunerația pentru serviciile contabile nu are legătură cu indicatorii economici /pozitivi sau negativi/ ai BENEFICIARULUI, ci cu volumul documentelor furnizate pentru prelucrare.

13. Contractul încheiat pentru serviciile standard de contabilitate cuprinde obligațiile de muncă și asigurări sociale ale administratorilor și asociaților care decurg din activitatea BENEFICIARULUI și nu cuprinde consultările și declarațiile privind activitatea persoanelor fizice – administratori și asociați ai BENEFICIARULUI, cu excepția cazului în care există bunăvoință din partea EXECUTANTULUI.


MultiDesign Studio