Момичето на УниКо

romanian Romanian
russian English
United Kingdom Russian
russian Deutsch
russian Français

Скъпи клиенти

Корпоративни уроци

Счетоводни изобретения

 

Представяне на "УниКо" ООД

Фирмата, като предприятие, е основана през 1989 година с основна дейност – счетоводни услуги, проектиране и изработка на софтуерни продукти. Юридическият й статут е “колективна фирма” с 5 съдружника.

През 1990 година започва производство на спортни артикули за професионалното плуване и на гуми за спортни велосипеди /т.н. бегачи/.

През 1992 година юридическият статут се променя на едноличен търговец и после на еднолично дружество с ограничена отговорност с регистрация в Русенски окръжен съд,
ф.д. 1772/1997 год. и регистрация по БУЛСТАТ 117 068 163.

В края на 2009 год. е преобразувана в ООД след приемане на четири съдружника - служители на фирмата.

През 2012 година дружеството развива дейност като:

  1. Счетоводно-консултантско предприятие
  2. Производство на спортни артикули за професионално плуване
  3. Търговия с промишлени стоки и производство на алуминиева и ПВЦ дограма

Стопанската философия на дружеството е насочена към дълготрайно функциониране на различните видове дейности при пълно съобразяване на разширяването им с наличния капитал и разполагаемата работна сила.

В дружеството са заети 20 човека с висше образование /в счетоводната дейност/, 2 човека в производството и 2 човека в търговската дейност.

Характерен за дружеството е възприетият принцип на съществуване като малка фирма, с персонал 10-20 човека, в която системната организация на управление на персонала и капитала постига оптимални стопански резултати.

Дружеството има текущи задължения към доставчици, персонал, държавния бюджет и др., които не надхвърлят начисленото и доставеното през предходния месец.

Дружеството няма кредитна задлъжнялост към банки, финансови институции, кредитори - физически лица или държавни фондове.

Няма движими вещи, обременени със залози и вещни права и няма спор за собственост. Към дружеството няма предявени искания, висящи дела, съдебни решения, претенции и разследвания, които биха нарушили дейността му.Мулти Дизайн Студио