НАЧАЛО
ЗА НАС
УСЛУГИ
ЕКИП
КОНТАКТИ
ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ
ПЛУВНИ ПОСОБИЯ

Момичето на УниКо

romanian Romanian
English English
Russian Russian
Germany Deutsch
Francais Français
Spain Spain
Italian Italian
Turkey Turkey

Скъпи клиенти

Корпоративни уроци

Счетоводни изобретения

Календарна история


 

Представяне на "УниКо" ООД

Фирмата, като предприятие, е основана през 1989 година с основна дейност – счетоводни услуги, проектиране и изработка на софтуерни продукти. Юридическият й статут е “колективна фирма” с 5 съдружника.

През 1990 година започва производство на спортни артикули за професионалното плуване и на гуми за спортни велосипеди /т.н. бегачи/.

През 1992 година юридическият статут се променя на едноличен търговец и после на еднолично дружество с ограничена отговорност с регистрация в Русенски окръжен съд,
ф.д. 1772/1997 год. и регистрация по БУЛСТАТ 117 068 163.

В края на 2009 год. е преобразувана в ООД след приемане на четири съдружника - служители на фирмата.

През 2022 година дружеството развива дейност като:

  1. Счетоводно-консултантско предприятие
  2. Търговия с промишлени стоки

Стопанската философия на дружеството е насочена към дълготрайно функциониране на различните видове дейности при пълно съобразяване на разширяването им с наличния капитал и разполагаемата работна сила. Дружеството и при добри, и при лоши закони, работи в полза на предприемаческия капитал. Характерен за дружеството е възприетият принцип на съществуване като малка фирма, с персонал 10-20 човека, в която системната организация на управление на персонала и капитала постига оптимални стопански резултати.

В дружеството са заети 18 човека с висше образование (в счетоводната дейност) и 2 човека в търговската дейност. Правило на дружеството е да не разгласява публично кои съвети способстват на клиентите да са богати.

Характерен за дружеството е възприетият принцип на съществуване като малка фирма, с персонал 10-20 човека, в която системната организация на управление на персонала и капитала постига оптимални стопански резултати.

Дружеството има текущи задължения към доставчици, персонал, държавния бюджет и др., които не надхвърлят начисленото и доставеното през предходния месец.

Дружеството няма кредитна задлъжнялост към банки, финансови институции, кредитори - физически лица или държавни фондове.

Няма движими вещи, обременени със залози и вещни права и няма спор за собственост. Към дружеството няма предявени искания, висящи дела, съдебни решения, претенции и разследвания, които биха нарушили дейността му.

Дружеството подкрепя много културни и спортни инициативи.
Мулти Дизайн Студио